Menu

Teologia na poważnie i z humorem

Blog traktuje o teologii na poważnie i z humorem.

Nieszczęsna obsesja

mlodykalwin

"...My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy..." 1 List do Tesaloniczan 4:10-11

Bóg jest Święty

mlodykalwin

"Pan, Bóg nasz, jest święty" (Psalm 99:9). To znaczy, że jest on odzielony od grzechu i oddany własnej chwale. Bóg jest często nazywany "Święty Izraela" (Psalm 71:22, dla przykładu). Serafiny (uskrzydlone stworzenia) wokół jego tronu stale wołają, "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów" (Izajasza 6:3).

Boża świętość daje wzór do naśladowania jego dzieciom. Bóg stwierdza w Księdze Kapłańskiej 19:2, "Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty." Przez moc Ducha Świętego mamy się starać "o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana" (List do Hebrajczyków 12:14). Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam, że Bóg karci swoje dzieci, "aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości" (List do Hebrajczyków 12:10). Podczas gdy Bóg czyni nas świętymi, idywidualnie oraz jako członków kościoła (List do Efezjan 5:26-27), oczekujemy na dzień w którym wszystkie rzeczy w niebie i na ziemi będą oddzielone od zła, oczyszczone z grzechu, i poświęcone wyłącznie Bożej chwale w prawdziwej moralnej czystości (Księga Zachariasza 14:20 – 21). 

Bóg jest miłością

mlodykalwin

Jak wspomniano wcześniej, "Bóg jest miłością" (1 List Jana 4:8). Bóg od wieczności daje siebie dla dobra innych. Jezus mówi nam o tym ofiarnym atrybucie Bożej miłości aktywnym "przed założeniem świata" (Ewangelia Jana 17:24). Ta miłość objawiała się w miłości jaką Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty mieli wzajemnie dla siebie (Ewangelia Jana 17:24; 14:31).

Ta wieczna miłość znajduje swój wyraz w Bożej ofiarnej miłości ku jego dzieciom. Apostoł Jan mówi nam, "W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy" (1 List Jana 4:10). Apostoł Paweł pisze, "Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (List do Rzymian 5:8).

Ponieważ Bóg ukochał i będzie nas kochał przez całą wieczność, jesteśmy w stanie dawać tą miłość innym. W istocie, Jezus podsumował nasze obowiązki względem Boga gdy powiedział, "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem... Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego" (Ewangelia Mateusza 22:37-39). Podobnie do Bożej miłości, nasza miłość ma być ofiarna (1 List Jana 3:16-17), ma przejawiać się nie "słowem i językiem, ale czynem i prawdą" (1 List Jana 3:18). 

© Teologia na poważnie i z humorem
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci